Roundup® G, herbitsiid

280 ml EAN 5707441002031

Lae suur pilt >Lae suur pilt >

Roundup® G, herbitsiid

Üldhävitava toimega herbitsiid. Hobiaednikule mõeldud konsentraat pritsimislahuse valmistamiseks.140-280 m² pritsimiseks.

KASUTAGE TAIMEKAITSEVAHENDIT OHUTULT!

Kasutamine:

Taimekaitsevahend, mida võib kasutada soovimatutel taimedel ja aladel, kuhu taimestikku ei soovita. Roundup G hävitab üheaastaseid ning enamikku mitmeaastaseid umbrohtusid aias ning pindadel, mis pole taimekasvuks mõeldud, nt kruusakatetel, teeradadel, sissesõiduteedel, kattega pindadel, terrassidel, platsidel, aiaäärsetel ribadel ja muruplatsi servades. Seda võib kasutada umbrohuste pindade puhastamiseks enne köögiviljade, lillede, põõsaste ja puude  istutamist ning umbrohtunud pindade uuendamiseks.

Roundup G toimeviis: Roundup G imendub lehtedesse ning liigub läbi kogu taime, nii maa peal kui ka maa all, ning hävitab rohttaimed sh õõnsavarrelised taimed (putked…). Rohttaimedel ilmneb toime 2-4 nädala pärast. Kändudele kandmisel takistab kännu- ja juurevõsude kasvamist.

Kokkupuutes mullaga see inaktiveerub ning laguneb mulla mikroorganismide toimel, võimaldades pinda uuesti kultiveerida.

Roundup G hävitab ühe kasutuskorraga suurema osa taimedest. Piserdage umbrohtudele ja võrsetele, kui taimed on aktiivses kasvufaasis ning neil on toote omastamiseks piisavalt lehepinda. Värskeid kände tuleks töödelda enne või peale kevadist/varasuvist aktiivset mahlajooksuperioodi. Ärge piserdage vahetult enne vihma. Kui 6 tundi pärast toote pealekandmist sajab vihma, väheneb toote mõju ning vajalik võib olla kordustöötlus. Ärge piserdage tuulise ilmaga vältimaks toote kandumist muruplatsidele ja teistele kasulikele taimedele. Vältida preparaadi sattumist veel puitumata puude ja põõsaste tüvedele ning okstele ja kandumist määrdunud jalanõude ning riietega murule ja teistele taimedele. Kui töötlete kultuurtaimi kogemata, loputage umbrohumürk KOHE JA PÕHJALIKULT veega maha. Pinnasele võib uuesti istutada ja külvata 5 päeva pärast toote kasutamist.
Töölahuse valmistamine: Õige töölahuse tegemiseks kasutage alati kaasasolevat mõõtetopsina kasutatavat korki. Ettevaatuse mõttes soovitame kasutada veekindlaid kindaid ja kummikuid.

Kasutamine:

1. Ühe- ja mitmeaastaste taimede hävitamine. Pihustage lehtedele nii, et need on kergelt märjad. Kasutage õigeid kulunorme (vt alt poolt).

2. Värsked puu- ja põõsakännud. Lõigake puu või põõsas maapinna lähedalt maha. Värskele lõikepinnale kandke pintsliga töölahus, mille valmistamiseks on kulunud 60 ml toodet 40 ml vee kohta. Veenduge, et kogu lõikepind on läbi immutatud, eeskätt servadest ja koore ümbert. Enne ja pärast kasutamist tuleb pintslit hoolikalt puhastada.

3. Õõnsavarrelised umbrohud nagu Sosnovski ja hiid-karuputk, vooljas ja sahhalini pargitatar. Piserdage lehtedele kontsentratsioonis 40 ml toodet 1 l vees 20 m² suurust ala. Parimad tulemused saate enne õitsemist ja enne sügisest koltumist. Vajalik on hea katvus. Piserdage ka lehtede alumisele küljele. Korrake töötlust vajadusel, kui ilmneb pealekasv. Kui pargitatar kasvab vajalike taimede keskel, kasutage 5-10 ml 60% lahust (60 ml toodet 40 ml vee kohta) ühe taime kohta järgmisel meetodil: pärast augusti keskpaika, aga enne lehtede langemist lõigake varred u 20 cm kõrguselt ja 40 mm sõlme kohalt maha. Purustage varre sisemuses olevad sõlme kohad näiteks kruvikeerajaga ning kandke toode pipetiga õõnsasse varreossa 15 minuti jooksul peale lõikamisest. Varre läbimõõt peab olema üle 8 mm.

PÄRAST KASUTAMIST: Loputage pritsi kolm korda puhta veega ja pritsige loputusvesi eelnevalt töödeldud alale. Loputage tühja pudelit kolm korda puhta veega ja valage loputusvesi valmistatava töölahuse hulka. Ettevaatuse mõttes soovitame kasutada veekindlaid kindaid ja kummikuid.

Lubatud pritsimiskordi: 1.

Kulunorm:

Väikesed ja lihtsalt ohjeldatavad üheaastased umbrohud. Maks. 10–15 cm kõrgused. 1 korgitäis (20 ml) 1 l vee kohta. Töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (1 ml Roundup G/m²).
Suured mitmeaastased umbrohud 1,5 korgitäit (30 ml) 1 l vee kohta. Töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (1,5 ml Roundup G/m²).
Suured ja problemaatilised umbrohud, nt karuputk, nõges ja naat 2 korgitäit (40 ml) 1 l vee kohta. Töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (2 ml Roundup G/m²)
Muru taastamine 2 korgitäit (40 ml) 1 l vee kohta. Töölahusega töödeldav ala: umbes 20 m² (2 ml Roundup G/m²).
Puude ja põõsaste kännud 3 korgitäit (60 ml) 40 ml vee kohta. Kändu pintseldada 60%-lise töölahusega kohe pärast puu langetamist üle kogu lõikepinna. Olge ettevaatlik sama liiki puude/põõsaste/hekkidega, mida soovite säilitada, sest juured võivad olla kokku kasvanud.
Pritsimislahuse valmistamine: pritsimiseks kasutatakse maksimaalselt 4%-st töölahust. 20-40 ml Roundup G + 1 l vett (saadakse lahus 20 m² pritsimiseks). 280 ml + 7-14 l vett (saadakse lahus 140-280 m² pritsimiseks).Preparaati ei tohi segada ega hoida galvaniseeritud metallist anumas, sest kokkupuutel metalliga võib tekkida kergesti süttiv gaas.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses läheduses. Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. Kasutada maksimaalselt 3,6 kg glüfosaati hektari kohta aastas.

Substral soovitab

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes originaalpakendis. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.

Koostis:

Toimeaine: glüfosaat 120 g/l.

Hoidmine ja säilitamine:

Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast! Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud! Mitte valada kanalisatsiooni!Hoida ainult originaalpakendis!
Ettevaatusabinõud: Pritsimise ajal kanda kummikindaid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.
Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide ning taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas ja kuivas kohas. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 5 aastat alates valmistamise kuupäevast. Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi pritsida töödeldud alale. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Esmaabi: Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Nahale ja silma sattudes loputada kohe rohke veega. Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.