Roundup® Quick, herbitsiid

1000 ml pihustiga pudel EAN 5707441002017

Lae suur pilt >

Roundup® Quick, herbitsiid

Üldhävitava toimega herbitsiid. Valmis töölahus hobiaednikule. Vahufunksioon võimaldab ohutumalt täpsema tulemuse. Kiiretoimeline, esimesed nähtavad tulemused 24 tunni jooksul.

Kasutamine:

Roundup Quick tungib taimesse läbi roheliste lehtede ja varte ning kandub taime kõikidesse osadesse, kaasaarvatud juured. Silmaga nähtavad muutused on märgatavad 1-2 päeva möödudes ning 1-2 nädala möödudes taim närtsib ja sureb.Sooja ilma korral on silmaga nähtavad tulemused olemas juba mõne tunni möödudes. Ärge eemaldage töödeldud taimi enne 10 päeva möödumist, sellega väldite uute taimede kasvamist. Uusi seemneid võib külvata või taimi istutada kümne päeva möödudes pärast herbitsiidi Roundup Quick kasutamist.
Kasutamine: Aseta otsik oma kohale. On soovitatav tõmmata välja valge rõngas, mis aktiveerib vahu tekitamise. Vahu abil on mõne minuti jooksul näha ala, mis on juba töödeldud herbitsiidiga. Umbrohi peab olema piisavalt kasvanud (10-30 cm kõrgused). Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orashein, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse. Vältige herbitsiidi sattumist taimedele, mida soovite säilitada. Töödelge taimi, mitte maapinda. Vältige olukorda, kus herbitsiid voolab mööda umbrohu lehti maapinnale.
Kulunorm: 250 ml / 7,5 m². Lubatud pritsimiskordi: 1. Pärast taimede töötlemist herbitsiidiga: Keera otsik asendisse „Stop“.

Substral soovitab

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Koostis:

Toimeaine: glüfosaat 7,2 g/l.

Hoidmine ja säilitamine:

Hoida lastele kättesaamatus kohas! Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast! Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud! Mitte valada kanalisatsiooni!Hoida ainult originaalpakendis! Ettevaatusabinõud: Pritsimise ajal kanda kummikindaid. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu. Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide ning taara- ja pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, etiketiga varustatuna, suletuna, ohutus, jahedas ja kuivas kohas. Vältida preparaadi külmumist. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 5 aastat alates valmistamise kuupäevast. Pakendi purunemisel välja voolanud preparaat katta liivaga või saepuruga kuni preparaat on läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi pritsida töödeldud alale. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta. Esmaabi: Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Nahale ja silma sattudes loputada kohe rohke veega. Ärritusnähtude või allaneelamise korral pöörduda arsti poole.