Sipelgatõrje graanulid

100G EAN 5907487106100

Lae suur pilt >Toote Ohutuskaart >

Sipelgatõrje graanulid

Biotsiidne preparaat hobikasutajale. Kasutusvalmis sööt kasutamiseks välistingimustes ja siseruumides.

Välistingimustes (ainult otseseks pealekandmiseks puistamiseks või pritsimiseks/kastmiseks), kodumajapidamise koduümbruse sipelgapesadele, liikumisradadele terrassidel ja teedel. Siseruumides pragudesse ja liikumisradadele.

Koostis ei ole mõeldud sipelgate kiireks tapmiseks, vaid annab neile võimaluse viia sipelgasööt pessa. Tänu sellele saab hävitada kogu koloonia. Toimib kuni üks kuu. Nähtav toime 2-7 päeva pärast.

Kasutusotstarve: sipelgate tõrjeks, mustade sipelgate (Lasius niger) e. mullamurelane (täiskasvanud, vastsed) tõrjeks.
Kasutuskoht: kasutamiseks koduümbruse välistingimustes ja siseruumides (pragudesse)
Kasutusaeg: Kui ilmuvad soovimatud sipelgad. Kahe kasutuskorra vahele peab jääma vähemalt 28 päeva. Toimeaeg kuni 1 kuu.

OHTLIK MESILASTELE

Keskkonnateadlikule aednikule:

OHTLIK VEEORGANISMIDELE SEOSES PIKAAJALISE TOIMEGA.
VÄLTIDA TOOTE SATTUMIST VEEKOGUDESSE JA ÜMBRITSEVASSE KESKKONDA.
OHTLIK MESILASTELE.

Tutvuda hoolikalt enne kasutamist biotsiidi kasutusjuhendiga ja järgida kõiki juhiseid. Teavitada loa omanikku, kui toode pole tõhus. Valada ühe töötlusena otse sipelgapesa peasissekäigule. Mitte kasutada toodet vihma korral või tuulise ilmaga. Et jõuda terrassi all paiknevate pesadeni, valada toodet hoolikalt pragudesse ja lõhedesse või plaatide vahele. Vältida toote laialivalgumist. Kasutada ainult kohtades, mis on kaitstud niiskumise või märgumise nt. vihma, üleujutuse, pesuvee eest. Jälgida häid hügieeninõudeid: eemaldada või takistada juurdepääs muudele toiduallikatele. Mürksööt peab olema ainuke sipelgatele kättesaadav toiduallikas. Kui toode pole tõhus, vaatamata kasutusjuhiste järgimisele, võtta ühendust kahjuritõrjeteenuse osutajaga. Vältida toote pidevat kasutamist. Kohaldada rangeid hügieenimeetmeid: mitte süüa, juua ega suitsetada toote käitlemisel ja pesta käsi peale kasutamist. Toote õigeks doseerimiseks kasutada pakendiga kaasasolevat mõõtelusikat.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte valada toidu, sööda või jookide peale või läheduses ega toidu, sööda, jookide ja kariloomadega tõenäoliselt kokkupuutuvatele pindadele ja vahenditele. Vältida taimede töötlemist, mida kasutatakse toidu või söödana. Mitte kasutada toodet kohtades, kus viibivad imikud, lapsed, lemmikloomad või teised mitte-sihtloomad, et vähendada mürgistusriski nii palju kui võimalik.

Pakend, selle sisu ja muud jäätmed (surnud putukad) hävitada keskkonnale ohutul viisil nt. toimetades see sobivasse jäätmetekogumissüsteemi.

Riskivähendamismeetmed:
Pärast töötlemist veenduda, et loike ei jääks maha.
Mitte lubada lastel siseneda töödeldud alale seni kuni see on kuivanud.
Biotsiid sisaldab fiproniili, mis on ohtlik mesilastele ja teistele tolmeldajatele.

 

Kasutamine:

Graanulitena: 20 g pesakohta

Vesilahusena: 20 g pulbrit lahustada 1 L vees ühe pesakohta
Õigeks doseerimiseks kasutage kaasas olevat mõõtelusikat. Lusika kadumise korral võite kasutada ka supilusikat.

Kasutamine vesilahusena: Sipelgatõrjeks vajamineva koguse valmistamiseks kasutage sobivat veenõud. Lahustage graanulid vees ja segage põhjalikult läbi. Valmistatud vesilahus valage otse sipelgapesale ja (või) käikude kõvale pinnale. Et jõuda pesani, mis paikneb nt. terrassi all, valada toodet hoolikalt pragudesse ja lõhedesse või plaatide vahele. Vältida tõrjevahendi laialivalgumist. Pärast vahendi kasutamist loputage kasutatud nõu puhta veega hoolikalt ja valage loputusvesi töödeldud pinnale. Mitte kallata vahendit kanalisatsiooni või kraavi.

Toimeaeg: kuni üks kuu. Nähtav toime 2-7 päeva pärast.

Substral soovitab

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!

Koostis:

Toimeaine: ülekriitilise Süsinikdioksiidiga ekstraheerimisel saadud Chrysanthemum cinerariaefolium’i ekstrakt – 0,1740 %. Tolmuvabad graanulid.

Hoidmine ja säilitamine:

Hoida jahedas ja kuivas ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte tarvitada toiduks. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata talle etiketti). Silma sattumisel loputa silmad puhta voolava veega. Vältida nahale sattumist. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja vahendiga kokku puutunud kohad korralikult vee ja seebiga puhtaks. Pindadel, kus vahendit kasutati, ei tohi käia vahetult pärast vahendi kasutamist. Mitte kasutada jõe või järve vahetus läheduses (5–10 m kaldast). Täielikult tühjendatud pakendid visata prügikonteinerisse. Kasutada üksnes juhendi kohaselt. Väär kasutamine võib kahjustada tervist.
VASTUMÜRK: PUUDUB, RAKENDADA SÜMPTOMAATILIST JA ABISTAVAT RAVI. Olukordades, kus on nõutav või vajalik rakendada teistsugust meditsiiniabi kui on märgitud eespool nimetatud ettevaatusabinõudes, pöörduda lähimasse esmaabikeskusesse.
Kasutusaeg:  min.2 aastat normaalsetel hoiutingimustel. Valmistusaeg / partii number : vt. pakendilt.